موسوی لاری چهل سال پایداری

🔴لامرد خبر:


موسوی لاری چهل سال پایداری :


اگر چه این روزها رفت و آمدها و تحرکات و دیدو بازدید های سید عبدالواحد موسوی لاری به مهر و لامرد و بخش ها و مناطق اطراف، غیرت عده ای را بجوش آورده و رگ گردن کلفت می نمایند ،صرف نظر از دیدگاهها و عملکرد ایشان در جریانات و آسیب های وارده به نظام در سال های ۷۸ و ۸۸ باید اذعان داشت و اعتراف نمود که جناب سید عبدالواحد موسوی لاری در حدود چهل سالی که از انقلاب می گذرد از ابتدا تا کنون در یک مسیر و یک راه و در یک جبهه که همان جبهه اصلاحات است حرکت نموده است،هیچ گاه در شکست ها و پیروزی ها چونان پرچم و حزب باد و اصطلاحا بو قلمون صفت ظاهر نشده است،ظاهر و باطن او یکی بوده است،راهنمای چپ نزده که به راست برود و هیچ گاه هم راهنمای راست نزد همواره راهنمای چپ برای گردش به چپ زد،هیچ گاه به مردم زادگاهش پشت نکرد چونان کوهی استوار ، محکم بدون ملاحظه کاری و بی هراس و واهمه و با شجاعت زادگاهش را به شهرستان ارتقا داد و امروز هم برنامه های زیادی برای مهر دارد . او هیچ گاه برای به منصب رسیدن فرزندش به هواداران و طرفداران همیشگی و سنتی اش پشت نکرد و به دامن مخالفین و معاندان قسم خورده اش پناه نبرد. اگر امروز در زادگاهش محور است و بعضا با نام او بردن صلوات می فرستند چون سید عبدالواحد موسوی لاری چهل سال در عقیده و مسیر خود پایدار بوده و هست.

🔸اخبار مهم|فوری|موثق را در لامرد خبر دنبال کنید.

https://telegram.me/lamerdkhabar1

 


منبع :